Pengucapan Awam Kasih Sayang


loading...


Rangkaian Nama Bayi

...dan tentram (German) Kusuma : 1) Nama bunga (Melayu) 2) Sekuntum bunga, berbudi luhur (Indonesia) 3) Bunga yang indah (Jawa) Rachmawati → Rachma : Kasih sayang + Wati : Wanita (IMHO) Adesya Utama Ardani Adesya : ? Utama : Penting, sama (Indonesia) Ardani, Ardhani : Kendi untuk upacara agama,...

Konsep Pengangkutan Awam

...Konsep Pengangkutan Awam – Sistem Pengangkutan awam atau transit awam merangkumi segala sistem pengangkutan yang mana penumpang tidak bergerak menggunakan kenderaan sendiri. Meskipun istilah-istilah tersebut secara amnya dianggap sebagai termasuk perkhidmatan rel dan bas, definasi yang lebih luas boleh merangkumi perkhidmatan penerbangan berjadual, feri, teksi dsb. — mana-mana sistem...

Klasifikasi Pranata Sosial

...kasih sayang antar anggota keluarga. Selain fungsi di atas pranata keluarga juga memiliki fungsi sebagai berikut. Menganut masalah ekonomi keluarga. Melaksanakan pengendalian sosial terhadap anggota keluarga agar tidak melakukan penyimpangan. Mewariskan gelar kebangsawanan. Melindungi anggota keluarga Menurut Robert M.Z. Lawang, terdapat tiga fungsi keluarga, yaitu sebagai berikut. Fungsi seksual...

Artikel Pranata Keluarga

...afeksi; norma afeksi ada dan diadakan oleh para orang tua untuk mewujudkan rasa kasih sayang dan rasa cinta, sehingga dapat menjaga perasaan masing-masing anggota keluarga agar tercipta kerukunan dan keharmonisan hubungan di dalam keluarga. Fungsi afeksi berisi norma atau ketentuan tak tertulis mengenai bagaimana seseorang harus bersikap atau berperilaku...

Definisi Cinta Menurut Islam

...cinta antara suami istri sebagai sebagian tanda dan bukti kekuasaan-Nya, firman Allah SWT: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda...

Contoh Proposal Bantuan Dana Penelitian

...kontribusi bagi putra daerah dalam menyelesaikan tugas saya dibidang Teknik Sipil , serta sebagai generasi penerus untuk pembangunan daerah. Demikianlah proposal permohonan bantuan biaya tugas akhir ini saya ajukan dengan harapan mendapat perhatian dan bantuan dari Bapak selaku Bupati Kabupaten Bintan , saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh...

Pengertian Antropologi menurut para ahli

...dikerjakannya. Pengertian Antropologi menurut Berdasarkan etimologinya Kata antropologi berasal dari kata yunani “Antropo” yang berarti manusia dan “logy” atau “logos” berarti ilmu yang mempelajari tentang manusia Pengertian Antropologi menurut Menurut orang awam Membicarakan Antropologi hanyalah berfikir tentang fosil-fosil. Memang pemikiran yang demikian tidak selamanya salah karena mempelajari fosil merupakan...

Ulama Pekerja Di Masa Depan

...umum yang khusus membahas syariat jarang ditemukan. Tapi sekali sebuah masalah difatwakan, biasanya mengundang kontroversi yang luas, seperti fatwa haramnya rokok. Boleh jadi hal ini dikarenakan pengetahuan dasar tentang syariat yang amat beragam di kalangan kaum awam. Tidak semua wa’idh itu faqih Tidak semua orang yang pandai berceramah itu...

Sejarah Perkembangan Retorika Pada Abad Pertengahan

...dikumpulkan dengan cermat oleh para peng­ikutnya dan diberi judul Nahj al-Balaghah (Jalan Balaghah). Balaghah menjadi disiplin ilmu yang menduduki status yang mulia dalam peradaban Islam. Kaum Muslim menggunakan balaghah sebagai pengganti retorika. Tetapi, warisan retorika Yunani, yang dicampakkan di Eropa Abad Pertengahan, dikaji dengan tekun oleh para ahli ba­laghah....

Penyimpangan Pranata Keluarga

...hidup manusia dapat dipertahankan. Pranata keluarga juga memiliki fungsi afeksi. Setiap anggota dapat mencurahkan perasaan kasih sayangnya kepada anggota keluarga yang lain. Ayah menyayangi ibu, demikian sebaliknya. Ayah atau ibu menyayangi anak-anak demikian juga anak-anak menyayangi ayah dan ibunya. Adik menyayangi kakak, demikian sebaliknya. Dalam pranata keluarga terdapat pula...