Pengertianalam Semesta


loading...


Pengertian Komunikasi Menurut Para Ahli

...S. Brubacher Pendidikan merupakan proses timbal balik dari tiap individu manusia dalam rangka penyesuaian dirinya dengan alam, dengan teman dan dengan alam semesta. Pengertian Komunikasi Menurut M. J. Langeveld Pendidikan merupkan setiap usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi dan membimbing anak ke arah kedewasaan, agar anak cekatan melaksanakan tugas hidupnya...