Pengertian Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Menurut Para Ahli


loading...


Ulama Pekerja Di Masa Depan

...Pengertian Ulama – Bagaimana Cara Ulama Pekerja Di Masa Depan yang Profesional A. Pengertian Ulama Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) disebutkan bahwa Pengertian ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam. Ulama yang berarti seorang yang berilmu dalam pengetahuan agama Islam, secara garis besar...

Penyimpangan Pranata Keluarga

...Penyimpangan Pranata Keluarga – Dalam Upaya pencegahan perilaku Penyimpangan Pranata Keluarga memerlukan dukungan dari semua anggota keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga luas. Di dalam hal ini, masing-masing anggota keluarga harus mampu mengembangkan sikap kepedulian, kompak, serta saling memahami peran dan kedudukannya masing-masing di keluarga. contoh pranata keluarga yaitu...

Contoh Pidato Tentang Dunia Kerja

...Contoh Pidato Tentang Dunia Kerja – Berikut ini adalah Contoh Pidato Tentang Dunia Kerja dengan judul contoh pidato tentang Perlunya Pengembangan Diri Untuk Memasuki Dunia Kerja Assalamu alaikum wr.wb. Bapak-ibu guru yang saya hormati Anak-anakku seluruh siswa SMA Negeri 8 Sukabumi yang bapak banggakan Puji dan syukur pertama-tama marilah...

Tujuan Negara Menurut Plato

...Tujuan Negara Menurut Plato – Tugas utama negara sebagaimana yang diharapkan oleh Plato, adalah untuk mengarahkan kehidupan manusia agar memperoleh kebahagiaan. Tujuan negara bukanlah untuk kebaikan individu atau kelas tertentu melainkan untuk kebaikan dan kesejahteraan umum. Plato terus-menerus mempertanyakan “tujuan kita bukanlah menegakkan ketidakseimbangan kebahagiaan kelas tertentu, melainkan demi...

Contoh Tajuk Rencana

...dengan permintaan maaf atau bisa juga dengan saling ngotot dan umpat. Pelanggaran peraturan berlalu lintas di jalan raya yang dilakukan pengemudi becak itu diakui oleh Kepala Dishub Kota Solo, Yosca Herman Soedrajad. Dia merasa kesulitan untuk menertibkan para pengemudi becak yang melanggar aturan lalu lintas, karena becak tidak teregistrasi....

Hubungan Antara Kepribadian Sosialisasi dan Kebudayaan

...sering memancarkan suatu watak khas tertentu yang tampak dari luar. Watak inilah yang terlihat oleh orang asing. Watak khas itu sering tampak pada gaya tingkah laku masyarakatnya, kebiasaan-kebiasaannya, maupun dari hasil karya benda mereka. Menurut Soerjono Soekanto (2001: 206) ada beberapa tipe kebudayaan khusus yang secara nyata dapat mempengaruhi...

Hubungan Sosial Asosiatif

...Contoh Hubungan Sosial Asosiatif – Pengertian Hubungan sosial asosiatif adalah merupakan bentuk hubungan yang bersifat positif yang berarti hubungan ini dapat mempererat atau memperkuat jalinan atau solidaritas kelompok. Menurut Soejono Soekanto, dalam hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya, yang paling penting adalah reaksi uang timbul sebagai akibat hubungan...

Fungsi Kanta Pembesar

...pengguna dengan dan tanpa kanta. Dengan kes “tanpa” kanta, ia biasanya dianggap bahawa pengguna akan membawa objek sehampir dengan mata yang mungkin tanpa ia menjadi kabur. Titik ini, dikenali sebagai titik dekat, berbeza menurut usia. Bagi anak muda ia boleh sehampir 5 cm, sementara pada orang lanjut usia ia...

Kegiatan Ekonomi Tradisional

...Kegiatan Ekonomi Tradisional – Pengertian Sistem ekonomi tradisional adalah merupakan sistem ekonomi yang dijalankan secara bersama untuk kepentingan bersama (demokratis), Kegiatan Ekonomi Tradisional sesuai dengan tata cara yang biasa ditempuh oleh nenek moyang sebelumnya. Dalam sistem Kegiatan Ekonomi Tradisional tugas pemerintah hanya terbatas memberikan perlindungan dalam bentuk pertahanan, dan...

Proses Artistik Kaedah Chapman

...Proses Artistik Kaedah Chapman – Terdapat 3 fasa dalam Proses Artistik Kaedah Chapman bagi menghasilkan karya seni, yaitu: 1. Kaedah Penjanaan Idea (Inception of Idea) Di dalam menjana idea, pengkarya menetapkan objektif, haluan dan tujuan penghasilan karya. Di dalam konteks pendidikan seni visual, guru dimestikan untuk membimbing pelajar dalam...

PENGERTIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF – Pengertian Menurut ...

Pengertian Kualitatif dan Kuantitatif Menurut Para Ahli : Terkadang bagi beberapa orang cukup sulit untuk memahami pengertian kualitatif dan kuantitatif.

Pengertian Populasi Sampel dan Sampling Dalam Penelitian ...

Daftar Pustaka - Pengertian Populasi Sampel dan Sampling Dalam Penelitian Menurut Para Ahli Nursalam. 2003. Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan.

Pengertian dan Jenis-Jenis Variabel dalam Penelitian dan ...

Ada beberapa jenis variabel dalam penelitian. Variabel-variabel dimaksud antara lain: variabel bebas dan variabel terikat, variabel aktif dan variabel atribut ...

21 Pengertian Geografi Menurut Para Ahli di Dunia ...

21 pengertian geografi menurut para ahli kemudian disatukan dan diambil kesimpulan, kemudian dilengkapi dengan cabang ilmu geografi

Perbedaan Efektif dan Efisien Menurut Beberapa Ahli Ekonomi

Nah, itulah pengertian perbedaan efektif dan efisien menurut beberapa ahli yang dapat kita ketahui. Dengan memahami hal tersebut maka kita dapat mengatur ...

Pengertian Variabel dan Macam Macam ... - Genggam Internet

Pengertian Variabel Menurut Para Ahli. 1. F.N Kerlinger Menurut beliau variable adalah konsep yang memiliki macam-macam nilai, dan variabel adalah konsep yang sudah ...

Pendekatan, Jenis dan Metode Penelitian Pendidikan

Metode Penelitian - Jenis metode penelitian yaitu : metode penelitian kualitatif, metode penelitian deskriptif, metode penelitian kuantitatif

MATERI KULIAH by DISPEN: MAKALAH KEPENDUDUKAN

Apakah kependudukan itu? Para ahli biasanya membedakan antara ilmu kependudukan (demografi) dengan studi-studi tentang kependudukan (population studies).

Kepentingan budaya integriti dan etika kerja dalam ...

GEOGRAFIA Online TM Malaysian Journal of Society and Space 12 issue 9 (1 38 - 149 ) 138 © 2016, ISSN 2180- 2491

perilakuorganisasi: MAKALAH PERILAKU ORGANISASI

Perilaku Organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap ...