Pengertian Cuti Sakit


loading...

Pengertian Cuti Sakit

dipostkan pada: 20 June 2018 1.06 pada kategori sakit dengan beberapa pembahasan pengertian cuti dan informasi tentang sakit pengertian cuti dan serta info yang berkaitan lainnya.

I. PENGERTIAN CUTI JENIS-JENIS CUTI - Academia.edu

Cuti yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dengan alasan salah satu anggota keluarganya (bapak, ibu, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu) sakit keras atau meninggal dunia. b. Untuk mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia.

Adm. Perkantoran: MATERI CUTI PEGAWAI

· Cuti Pegawai Negeri terdiri dari, cuti tahunan, cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti besar, cuti bersalin, dan cuti di luar tanggungan negara. · Cuti besar dapat digunakan oleh Pegawai Negeri yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama, seperti menunaikan ibadah haji.

Cuti Sakit Berbayar Menurut Undang-Undang Buruh – wikiKau

Cuti Sakit Berbayar Menurut Undang-Undang Buruh | Cuti sakit yang berbayar atau tidak ditolak gaji juga layak dinikmati setelah pekerja itu mendapat MC atau Sijil ...

Pengertian dan 6 Jenis Cuti Pegawai Negeri Sipil | Portal ...

Cuti sakit ini dapat diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. Jangka waktu cuti sakit yang diambil sampai 1 (satu) tahun dapat ditambah untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, apabila dipandang perlu berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

7 Hak Cuti Karyawan yang Wajib Anda Ketahui

Apakah cuti sakit berpengaruh terhadap cuti tahunan? Keterkaitan antara cuti sakit dan cuti tahunan seharusnya diatur secara jelas oleh perusahaan. Apabila Anda ingin tahu apakah cuti sakit berpengaruh terhadap cuti tahunan, Anda dapat melihat kembali peraturan perusahaan, perjanjian kerja atau surat kesepakatan bersama yang telah Anda miliki.

Mengenai Hak Cuti - Info Manajemen SDM

Apa kata Undang-Undang mengenai cuti sakit apabila pekerja mengalami kecelakaan karena menjalankan kewajiban pekerjaan? Pekerja yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajiban pekerjaannya sehingga ia memerlukan perawatan berhak atas cuti sakit sampai sembuh dari penyakitnya, pekerja yang bersangkutan menerima akan menerima penghasilan penuh.

MC (Sijil Perakuan Sakit): Hak Pekerja, Hak Majikan atau ...

Saya ingin mendapat kepastian tentang apa yang ditakrifkan sebagai cuti sakit, maksud saya jika pekerja mendapat cuti sakit pada pemahaman saya mereka tidak boleh pergi bersiar-siar atau buat pekerjaan lain pada waktu tersebut tetapi berlaku pada kakitangan saya di mana beliau dalam mc tapi membuat kerja partime dalam tempoh tersebut.

JENIS : CUTI SAKIT TUJUAN : Diberi untuk berehat di rumah ...

JENIS : CUTI SAKIT TUJUAN : Diberi untuk berehat di rumah atau di hospital kerana tidak sihat untuk bertugas disebabkan sakit atau kecederaan yang ada harapan untuk

Cuti yang berlaku di Indonesia | GembuL WordPress

Cuti Tahunan Cuti Sakit Cuti Bersalin/Cuti Melahirkan Cuti Besar Cuti karena alasan penting Q: Berapa hari cuti kerja dalam satu tahun? Berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 2003 Pasal 79 ayat (2), seorang pekerja berhak atas cuti tahunan sekurang kurangnya 12 hari kerja.

Apakah Cuti Bersama Mengurangi Cuti Tahunan ...

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengusaha wajib memberikan waktu cuti tahunan kepada pekerja sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja itu bekerja selama 12 bulan (satu tahun) secara terus menerus. Dengan demikian, menurut UUK hak cuti tahunan Anda adalah 12 hari kerja dalam satu tahun, dan bukan 10 hari kerja.

Untuk kategori tersebut sakit adalah merupakan berkaitan dengan pengertian cuti yang diatas tersebut.

Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli

...Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli Pengertian Manajemen Menurut Horold Koontz dan Cyril O’donnel : Manajemen adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Pengertian Manajemen Menurut R. Terry : Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk...

Pengertian Negara Menurut Ahli Indonesia

...Pengertian Negara Menurut Ahli Indonesia – Berikut ini Definisi Negara Menurut para Ahli Indonesia dan tokoh luar yang terkenal Pengertian Negara Menurut Prof. Miriam Budihardjo Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan...

Pengertian Hubungan Sosial Menurut Para Ahli

...Pengertian Sosial Menurut Para Ahli – Berikut ini adalah Pengertian hubungan sosial dan definisi interaksi sosial menurut para ahli indonesia dan luar negeri Pengertian Hubungan Sosial Menurut ASTRID. S. SUSANTO adalah hubungan antar manusia yang menghasilkan hubungan tetap dan pada akhirnya memungkinkan pembentukan struktur sosial. Hasil hubungan sangat ditentukan...

Pengertian Antropologi Kesehatan Menurut Para Ahli

...antropologi terapan yang menangani berbagai aspek dari kesehatan dan penyakit. Pengertian Antropologi Kesehatan Menurut Hochstrasser dan Tapp (1970) Antropologi Kesehatan adalah pemahaman biobudaya manusia dan karya-karyanya, yang berhubungan dengan kesehatan dan pengobatan. Pengertian Antropologi Kesehatan Menurut Fabrga (1972) Antropologi Kesehatan adalah studi yang menjelaskan berbagai faktor yaitu mekanisme dan...

Pengertian Geografi Menurut Para Ahli

...Macam Pengertian Geografi menurut para ahli – pengertian ilmu geografi – definisi geografi menurut para ahli Pengertian Geografi Menurut Erastothenes : geografi berasal dari kata geographica yang berarti penulisan atau penggambaran mengenai bumi. Pengertian Geografi Menurut Ellsworth Hunthington: memandang manusia sebagai figur yang pasif sehingga hidupnya dipengaruhi oleh alam...

Pengertian Sosiologi Menurut Para Ahli

...Berikut ini adalah beberapa Pengertian Sosiologi Menurut Para Ahli indonesia dan Definisi sosilogi menurut para ahli tokoh luar yang mengandung berbagai makna Pengertian Sosiologi Menurut Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi: Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Pengertian Sosiologi Menurut Emile Durkheim...

Teori manajemen sumber daya manusia menurut para ahli

...Teori manajemen sumber daya manusia menurut para ahli – Berikut ini adalah beberapa Teori manajemen sumber daya manusia menurut para ahli atau manajemen sumber daya manusia menurut para ahli Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) menurut Mary Parker Follett Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu seni untuk mencapai tujuan-tujuan...

Pengertian Sejarah Menurut Para Ahli

...Berikut ini adalah Pengertian Sejarah Menurut Para Ahli sejarah yang mengandung berbagai makna Pengertian Sejarah Menurut Herodotus Sejarah ialah satu kajian untuk menceritakan suatu perputaran jatuh bangunnya seseorang tokoh, masyarakat dan peradaban. Pengertian Sejarah Menurut Aristotle Sejarah merupakan satu sistem yang meneliti suatu kejadian sejak awal dan tersusun dalam...

Pengertian Statistik Menurut Para Ahli

...Pengertian Statistik Menurut Para Ahli – Berikut ini adalah artikel tentang Pengertian Statistik Menurut Para Ahli atau Definisi Pengertian Statistik Menurut Para Ahli Secara umum, statistik adalah merupakan disiplin ilmu yang mempelajari metode dan prosedur pengumpulan, penyajian, analisa, dan penyimpulan suatu data mentah, agar menghasilkan informasi yang lebih jelas...

Pengertian Linguistik Menurut Para Ahli

...Pengertian Linguistik Menurut Para Ahli – Pengertian Linguistik merupakan dasar dalam mempelajari keahlian berbahasa. Sedangkan manfaat dari linguistik antara lain dapat membantu dalam menyelesaikan dan melaksanakan tugas, penting bagi guru bahasa dan guru studi, dapat menterjemahkan suatu bahasa ke bahasa lain, dapat digunakan untuk menyusun kamus, serta bisa digunakan...

sakit pengertian cuti

Pada kategori yaitu sakit merupakan pembahasan dengan beberapa pengertian cuti yang mana info yang berkaitan Pengertian Cuti Sakit tersebut.