Kaedah Kajian Kualitatif Deskriptif


loading...


Sejarah Perkembangan Fonetik Menurut Para Ahli

...Sejarah Perkembangan Fonetik Menurut Para Ahli – Berikut ini beberapa Sejarah Perkembangan Fonetik Menurut Para Ahli dan Pengertian Fonetik Menurut Para Ahli Fonetik merupakan bidang kajian ilmu pengetahuan (science) yang menelaah bagaimana manusia menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dalam ujaran, menelaah gelombang-gelombang bunyi bahasa yang dikeluarkan, dan bagaimana alat pendengaran manusia...

Proses Artistik Kaedah Chapman

...menetapkan hala tuju penghasilan karya selain menerangkan kaedah menjana idea. Sekiranya diabaikan, adalah dikhuatiri murid mungkin tidak mampu menghasilkan karya. 2. Pengolahan dan Pemurnian (Elaboration and Refinement) Proses pengolahan dan pemurnian idea dilakukan bagi mendapatkan kajian visual yang lebih sistematik dan tersusun. Proses ini digunakan oleh pengkarya bagi memastikan...

Pengertian Statistik Menurut Para Ahli

...untuk keperluan suatu pendekatan ilmiah (scientific inferences), dan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensialBerikut ini adalah pengertian dan definisi statistik: Pengertian Statistik Menurut ANDERSON and BANCROF Statistik adalah ilmu dan seni pengembangan dan penerapan metode yang paling efektif untuk kemungkinan salah dalam kesimpulan dan...

Definisi Statistika Menurut Para Ahli

...yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensialBerikut ini adalah pengertian dan definisi statistik: Pengertian Definisi statistika menurut ANDERSON and BANCROF Statistik adalah ilmu dan seni pengembangan dan penerapan metode yang paling efektif untuk kemungkinan salah dalam kesimpulan dan estimasi dapat diperkirakan dengan menggunakan penalaran induktif berdasarkan matematika probabilitas Pengertian Definisi...

Pengertian Geografi Menurut Para Ahli

...sekitarnya. Pengertian Geografi Menurut Rhaod Murphy Dalam bukunya The Scope of Geography Rhaod Murphy menulis tentang ruang lingkup kajian geografi, yang terdiri atas tiga hal pokok yaitu: 1. Persebaran dan keterkaitan (relasi) manusia di bumi serta aspek keruangan dan pemanfaatannya bagi kehidupan manusia. 2. Hubungan timbal balik antara manusia...

Definisi observasi menurut para ahli

...paling tua di bidang psikologi, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Semua bentuk penelitian psikologis, baik itu kualitatif maupun kuantitatif mengandung aspek observasi di dalamnya. Istilah observasi diturunkan dari bahasa Latin yang berarti “melihat” dan “memperhatikan”. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat...

Pengertian Sosiologi Gender

...Pengertian Sosiologi Gender – apa itu sosiologi gender adalah Kajian terhadap persamaan hak dan kewajiban antar pria dan wanita dalam suatu masyarakat Ilmu yang mempelajari tentang interaksi sosial antar laki-laki dan perempuan Suatu analisis kajian yang membahas tentang peranan antara laki-laki dan perempuan yang saling berinteraksi dalam suatu masyarakat...

Kegiatan Ekonomi Tradisional di Malaysia

...beras masih diimport oleh Selangor, Perak dan Negeri Sembilan. Padi sawah memerlukan banyak air. Antara kaedah yang digunakan ialah sistem pengairan . Melalui sistem ini air sungai disekat dengan membina empangan yang diperbuat daripada kayu, kincir air dan terusan. Kaedah yang digunakan dalam penanaman padi ialah menggunakan binatang untuk...

Pengertian Sejarah Pendidikan Islam

...mengumpulkan dan menafsirkan materi-materi tersebut kedalam kisah yang penuh makna, sebagai seorang ahli, sejarahwan harus mempunyai sesuatu kerangka berpikir kritis baik dalam mengkaji materi maupun dalam menggunakan sumber-sumbernya . Untuk memahami sejarah pendidikan islam diperlukan suatu pendekatan atau metode yang bisa ditempuh adalah keterpaduan antara metode deskriptif, metode komparatif...

Pengertian Dunia Kerja

...satu sisi pasar bebas merupakan peluang bagi dunia kerja dan dunia industeri untuk mengembangkan usahanya, karena kran eksport terbuka lebar, sedangkan dampak negatif nya secara terbuka Indonesia akan menjadi serbuan tenaga kerja asing yang secara kualitatif lebih baik dibanding tenaga kerja kita, dan persaingan di dalam dunia kerja, dunia...