Fonetik Auditori


loading...


Sejarah Perkembangan Fonetik Menurut Para Ahli

...kurang daya pendengarannya. Secara umum, fonetik dapat dibagi menjadi tiga bidang kajian, yaitu fonetik fisiologis, fonetik akustik, dan fonetik auditoris atau fonetik persepsi (Dew dan Jensen, 1977:19). Fonetik Fisiologis adalah suatu bidang ilmu oengetahuan yang mengkaji tentang fungsi fisiologis manusia (Liberman, 1977 : 3). Seseorang yang ingin mengkaji bunyi-bunyi...

Asiah .aya..: KONSEP BAHASA,,ASAL USUL BAHASA MELAYU ...

konsep bahasa,,asal usul bahasa melayu,, funsi dan ciri2 bahasa melayu,,,, fonetik dan fonologi