Cabang Seni Terapan


loading...


Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli

...menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya. Pengertian Manajemen Menurut Lawrence A. Appley : Manajemen adalah seni pencapaian tujuan yang dilakukan melalui usaha orang lain. Pengertian Manajemen Menurut Drs. Oey Liang Lee : Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan pengorganisasian, penyusunan, pengarahan...

Pengertian Antropologi Kesehatan Menurut Para Ahli

...(medico-legal), aspek sosial kedokteran (medico-social) dan masalah-masalah kesehatan manusia. Pengertian Antropologi Kesehatan Menurut Weaver, (1968) Antropologi Kesehatan adalah cabang dari antropologi terapan yang menangani berbagai aspek dari kesehatan dan penyakit. Pengertian Antropologi Kesehatan Menurut Hochstrasser dan Tapp (1970) Antropologi Kesehatan adalah pemahaman biobudaya manusia dan karya-karyanya, yang berhubungan dengan...

Pengertian akuntansi menurut para ahli

...ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi / entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak – pihak yang memerlukan. Pengertian ini juga dapat melingkupi penganalisisan laporan yang dihasilkan oleh akuntansi tersebut Pengertian akuntansi menurut Dr. M. GADE Akuntansi adalah ilmu pengetahuan terapan dan seni pencatatan yang...

Teori manajemen sumber daya manusia menurut para ahli

...Teori manajemen sumber daya manusia menurut para ahli – Berikut ini adalah beberapa Teori manajemen sumber daya manusia menurut para ahli atau manajemen sumber daya manusia menurut para ahli Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) menurut Mary Parker Follett Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu seni untuk mencapai tujuan-tujuan...

Pengertian Antropologi menurut para ahli

...“logos” berarti ilmu yang mempelajari tentang manusia Pengertian Antropologi menurut Menurut orang awam Membicarakan Antropologi hanyalah berfikir tentang fosil-fosil. Memang pemikiran yang demikian tidak selamanya salah karena mempelajari fosil merupakan suatu cabang penelitian Antropologi. Arkheologi pada dasarnya berbeda dengan Antropologi, di mana sesungguhnya arkheologi merupakan salah satu cabang Antropologi...

Proses Artistik Kaedah Chapman

...Proses Artistik Kaedah Chapman – Terdapat 3 fasa dalam Proses Artistik Kaedah Chapman bagi menghasilkan karya seni, yaitu: 1. Kaedah Penjanaan Idea (Inception of Idea) Di dalam menjana idea, pengkarya menetapkan objektif, haluan dan tujuan penghasilan karya. Di dalam konteks pendidikan seni visual, guru dimestikan untuk membimbing pelajar dalam...

Definisi Peserta Didik Underachiever Penyebab, ciri ciri

...proses. d. Kuasai seni menuntut Perhatikan kesiapan anak untuk mengerjakan tugas baru, sehingga dimungkinkan mereka dapat berprestasi optimal. Tugas yang terlalu mudah tidak akan menantang anak untuk menunjukkan kemampuannya. Sebaliknya kegagalan yang terus menerus (karena target terlalu tinggi) akan membunuh motivasi anak untuk berprestasi. Menetapkan target yang tidak terlalu...

Percakapan Tentang Ilmiah Bahasa Indonesia

...dalam masyarakat (nonformal). Bahasa Indonesia, sebagai bidang ilmu yang diajarkan sejak pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, berfungsi sebagai sarana komunikasi ilmiah, sarana penalarandan berpikir kritis para peserta didik. Oleh karena itu, dalam pertumbuhan dan perkembangannya, bahasa Indonesia saling bersinergi dengan perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang secara...

Klasifikasi Pranata Sosial

...misalnya seni rupa, seni lukis. Pranata sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau alam gaib, misalnya masjid, gereja, pura,wihara. Pranata sosial yangbertujuan memenuhikebutuhan untuk mengatur kehidupan berkelompk-kelompok/bernegara, misalnya pemerintahan, partai politik. Pranata sosial yang bertujuan mengurus kebutuhan jasmani rnanusia, misalnyapemeliharaan kesehatan dan kecantikan Klasifikasi Pranata...

Rangkaian Nama Bayi

...Artanya Rinjani Landjanun Artanya → Art : Seni (Inggris) + Anya : Grace/favor (Rusia) → Berkah/rahmat yang mempunyai cita rasa seni yang tinggi Rinjani : Diambil dari nama gunung terindah di Indonesia yang letaknya di Lombok Landjanun : Nama keluarga ayahnya Aruna Sachi Kayana → Anak yang suci, ceria,...