Bersifat Objektif


loading...

Bersifat Objektif

dipostkan pada: 24 June 2018 5.22 pada kategori dengan beberapa pembahasan bersifat objektif dan informasi tentang bersifat objektif dan serta info yang berkaitan lainnya.

Blog Cikgu Zarimah Othman: Panduan Penghargaan, Objektif ...

Mengenalpasti sumber-sumber sejarah yang tepat dan benar. Malah, secara tidak langsung ini akan dapat memberi pemahaman dan melatih diri saya dalam membuatkan satu kajian yang bersifat ilmiah.

Metodologi penelitian - Wikipedia bahasa Indonesia ...

Artikel ini berisi daftar yang lebih baik ditulis dalam bentuk prosa. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengubah artikel ini ke dalam bentuk prosa, jika sesuai.

MAKALAH FILSAFAT ILMU ~ Aprita Zoesfika

Pengetahuan berkembang dari rasa ingin tahu, yang merupakan ciri khas manusia karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengembangkan pengetahuan secara sungguh-sungguh.

Islam Militan - Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas

Sifat militan sebagai satu ciri pentafsiran Tiadanya satu doktrin. Sebagaimana yang digariskan dengan teliti oleh para cendekiawan yang mengkaji gerakan Islam Militan di dalam sangat banyak karya sehingga dan pada sepanjang dekad 1970-an, tidak terdapat banyak persamaan taktik antara satu gerakan sama lain yang mencuba menggunakan Islam mahupun ...

Eksposisi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Eksposisi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang dimana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat.

KERJA KURSUS SEJARAH : KAEDAH KAJIAN (CONTOH)

Kaedah temu bual merupakan kaedah yang pertama saya gunakan. Saya menggunakan kaedah ini kerana maklumat yang diperolehi melalui kaedah ini salah satu sumber primer dalam bentuk keterangan yang bersifat asli.

Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai dan ... - KJPP AKR

Bidang Jasa Penilaian Properti. Kami memberikan estimasi berdasarkan hasil analisis terhadap fakta-fakta yang objektif dan relevan

Kementerian Kewangan Malaysia

Kementerian Kewangan Malaysia No. 5 Persiaran Perdana, Presint 2, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62592 WP PUTRAJAYA 03-8000 8000 03-88823893 / 03-88823894

Fakulti Pengurusan Seni & Budaya – ASWARA

Fakulti Pengurusan Seni & Budaya menyediakan program akademik, latihan profesional dan pendidikan bermakna, menyeluruh serta intensif yang menjurus pada aspek-aspek keusahawan, pengurusan, pengkaryaan dan kreativiti dalam industri kreatif.

JENIS-JENIS PENELITIAN - BERBAGI ILMU

Jenis penelitian bila dilihat dari segi penggunaannya dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

Untuk kategori tersebut adalah merupakan berkaitan dengan bersifat objektif yang diatas tersebut.

Hubungan Sosialisasi Dengan Kepribadian

...dengan kedudukannya. e. Media Massa Media massa juga merupakan agen sosialisasi yang cukup berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Kehadiran media massa mempengaruhi sikap dan tidakan anggota masyarakat. Nilai dan norma yang disampaikan dan disajikan oleh media massa akan tertanam dalam diri seseorang melalui penghilatan ataupun pendengaran. Informasi melalui media massa...

Artikel Globalisasi dan Modernisasi

...sosialnya lebih luas atau universal. Modernisasi diartikan sebagai perubahan-perubahan masyarakat yang bergerak dari keadaan yang tradisional atau dari masyarakat pra modern menuju kepada suatu masyarakat yang modern. Modernisasi menunjukan suatu proses dari serangkaian upaya untuk menuju atau menciptakan nilai-nilai (fisik, material dan sosial) yang bersifat atau berkualifikasi universal, rasional...

Aktivitas Kantor dan Pengertian Kegiatan Kantor

...Pengertian Kegiatan Kantor – Macam Macam Aktivitas Kantor dan Contoh Aktivitas Kantor menurut Prajudi Atmosudirodjo digolongkan menjadi 4 macam yaitu : 1. Segala macam pekerjaan yang bersifat komunikasi Terdiri dari : rapat briefing, musyawarah, pertemuan, wawancara, konfrensi, korespondensi. 2. Segala macam pekerjaan yang bersifat registrasi Terdiri dari : agenda...

Macam macam kelompok sosial menurut para ahli

...Macam macam kelompok sosial menurut para ahli 1. Kelompok sosial yang teratur 1. In-group dan Out-group In-group : Kelompok sosial dimana individu mengidentifikasikan dirinya dalam kelompok tersebut Out-group : Kelompok yang berada di luar kelompok dirinya 2. Kelompok primer dan sekunder Kelompok primer : Kelompok kecil yang anggotanya memiliki...

Pengertian Sosiologi Menurut Para Ahli

...merasakan sesuatu. Pengertian Sosiologi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) : so·si·o·lo·gi pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat; ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Pengertian Sosiologi Menurut Soejono Soekanto: sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk...

Tantangan Tenaga Administrasi Di Era Globalisasi

...sekretaris dimana mereka harus menyesuaikan diri dan memperluas wawasan. Sekretaris di masa depan fungsi dan peranan sekretaris semakin dibutuhkan oleh para manajer. Para manajer dalam memanfaatkan waktunya lebih berkonsentrasi pada tugas managerialnya yang penuh tantangan itu dan segala pekerjaan staf didelegasikan kepada sekretarisnya atau pada tenaga administrasi. Sebagai konsekuensi...

Artikel Globalisasi Pendidikan

...menyangkut bubget maupun kebijakan yang bersifat strategis di bidang kurikulum. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata di beberapa daerah mendapat kendala, karena kurangnya ketersediaan anggaran pendidikan, padahal berdasarkan pasal 31 ayat 4 UUD 1945 dan pasal 49 UU Sisdiknas, anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD. Kendala lain yang dihadapi sebagian pemerintah...

Kegiatan Ekonomi Tradisional di Malaysia

...Kegiatan ekonomi tradisional di Malaysia – Bincangkan kegiatan ekonomi di Malaysia sebelum campur tangan British – Kegiatan Ekonomi Tradisional di Malaysia A. Pengenalan (3/2 markah) Kegiatan ekonomi Tanah Melayu sebelum campur tangan British lebih bersifat sara diri dan komersial. Kegiatan perdagangan juga dijalankan oleh saudagar-saudagar tempatan (Rajaraja Melayu dan...

Kelompok Kekerabatan

...mengenal dan bergaul antarsesamanya, melakukan aktivitas kelompok secara berulang, serta mempunyai suatu sistem hak dan kewajiban yang mengatur interaksi mereka berdasarkan sistem norma tertentu. Kelompok kekerabatan semacam ini terdapat hampir pada seluruh masyarakat. Di Indonesia, sebutan untuk kelompok kekerabatan ini bermacam-macam. Misalnya, sipopoli (Ngada, Flores), sangambato seboa (Nias), kaum...

Macam Macam Perubahan Konstitusi

...saja berarti menjadi lain isi serta bunyi ketentuan dalam UUD, akan tetapi juga mengandung sesuatu yang merupakan tambahan pada ketentuan-ketentuan dalam UUD yang sebelumnya tidak terdapat didalamnya. Menurut KC Wheare konstitusi itu harus bersifat kaku dalam aspek perubahan. Empat sasaran yang hendak dituju dalam usaha mempertahankan Konstitusi dengan jalan...

bersifat objektif

Pada kategori yaitu merupakan pembahasan dengan beberapa bersifat objektif yang mana info yang berkaitan Bersifat Objektif tersebut.